Suport PBAU

Procediment suport PBAU

El procediment per a la sol·licitud de suport PBAU està adreçat als Departaments d'Orientació dels Instituts d'Educació Secundària i dels Col·legis de les Illes Balears. Estableix el procés a seguir per sol·licitar mesures de suport a les provés d’accés a la universitat. Dos són els objectius principals: 

  • Assegurar la igualtat de condicions i oportunitats per als estudiants amb necessitats de suport.
  • Possibilitar que els departaments d'Orientació puguin informar adequadament a l'alumnat, i si escau a les seves famílies, sobre les accions que es duran a terme.

 Normativa

Reial decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d’educació secundària obligatòria i de batxillerat (Article 8. Desenvolupament i aplicació, punt 2; i Article 9. Qualificació de les proves, punt 2).

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat (Article 18. Persones amb discapacitat o necessitats especials).