Escoltar

Avaluació acadèmica

Perquè els estudiants amb discapacitat puguin realitzar les proves d'avaluació en condicions d'igualtat se seguiran com a model les mesures que estableix el Reial decret 1892/2008 per a les proves d'accés a la Universitat:


Ampliació del temps per realitzar les proves

La concessió d'un temps addicional per realitzar els exàmens és una mesura de què disposam per equiparar les condicions a l'hora de realitzar diferents proves. Aquesta modificació serà en funció de la prova a realitzar i de la discapacitat de cada persona.

 

Adaptació del format

Les alternatives als formats habituals d'examen (tipus test, resposta breu, desenvolupar, etc) poden ser:

- Proves orals. Recomanam enregistrar-les seguint la normativa seguint el Reglament Acadèmic (article 38). Amb aquesta finalitat, podeu sol·licitar a l'Oficina el préstec d'una gravadora digital.

- Realització de la prova amb ordinador portàtil.

- Utilització d'un sistema de comunicació alternatiu (sistema de lecto-escriptura Braille o Llengua de Signes).

 

Suports materials o tècnics

En aquest cas els ajuts poden ser molt variats (ubicació diferent per realitzar la prova, mobiliari adaptat, suport informàtic...)

 

Suport humà

En alguns casos l'alumnat pot necessitar algú que escrigui per ell, ja sigui de forma manual o amb ordinador.


Per sol·licitar les adaptacions pertinents, l'alumnat ha d'emplenar la sol·licitud de suport als exàmens i l'ha de lliurar a l'Oficina o l'ha de remetre per correu electrònic. Aquestes sol·licituds s'han d'enviar amb quinze dies d'antelació a la data d'inici del període d'exàmens establert per a cada convocatòria.