Finançament d'estudis

Per poder finançar els estudis universitaris hi ha diferents alternatives. Les persones que es matriculen a la Universitat de les Illes Balears poden considerar les opcions que proposam a continuació:

Exempció de taxes per a estudiants amb discapacitat
L'alumnat amb un grau de discapacitat del 33 per cent o superior té dret a l'exempció total de taxes en els estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol universitari segons el decret pel qual es fixen els preus públics.
Per poder fer efectiva aquesta exempció, els estudiants han d'acreditar la seva situació com a persona amb discapacitat en el moment de la matriculació presentant el certificat del grau de discapacitat expedit pel Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració de les Illes Balears.
Els alumnes que es matriculen pel procés d'automatrícula, han de fer-ho per la via ordinària i, després, realitzar un canvi de matrícula als serveis administratius del seu centre. 

Beques del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport
El Ministeri d'Educació fa, anualment, una convocatòria de beques i ajuts per a l'estudi. Entre d'altres, s'ofereixen beques per cursar estudis universitaris.
 
Beques de la Fundación Universia
Aquesta fundació té una oferta d'ajudes econòmiques i tècniques específiques per a alumnat amb discapacitat que cursa estudis universitaris. Podeu consultar el programa de Beques Capacitas.
 
Altres
Per a més informació podeu consultar la Borsa de beques de la UIB.