Procediment per a les adaptacions

1. Contacte amb l'Oficina

Una persona amb necessitats específiques de suport educatiu pot realitzar el primer contacte amb l'Oficina quan ho consideri oportú sense tenir en compte el moment dels estudis en què es troba. Així hi tot, és recomanable fer-ho des del moment de la matrícula perquè el professorat pugui tenir constància de les necessitats i fer els ajustos necessaris des de principi de curs.

S’ha d’aportar la documentació que acrediti la situació específica de la persona amb necessitats específiques (informes mèdics, psicològics, certificat del grau de discapacitat...). No serà necessari presentar aquesta documentació si la persona va realitzar les proves d’accés a la UIB amb suport.

2. Primer contacte

Convé acordar una entrevista per conèixer millor la situació, rebre orientació i valorar els possibles ajustos en cas que siguin necessaris.

Per concertar una cita es pot fer per WhatsApp (628724881) o per correu electrònic (oficinasuport@uib.es) adjuntant el document sol·licitud de suport.

3. Avaluació de necessitats

Amb la informació recollida s'analitzaran la demanda i les necessitats de la persona en funció del context en què es desenvoluparà la seva activitat acadèmica.

4. Ajustos raonables

L'Oficina, amb la col·laboració dels diferents implicats (alumnat, professorat, etc.), determinarà els ajustos que s'han dedur a terme. Poden requerir canvis organitzatius, ús de recursos o modificacions en la metodologia de les classes o de l'avaluació.

L'alumnat ha de comunicar, a l'inici de cada semestre, les assignatures a les que sol·licita adaptació enviant per correu electrònic el document de sol·licitud de comunicació d'adaptacions al professorat.

Algunes adaptacions requereixen que el professorat signi una autorització i l'alumnat un document de compromís d'ús personal amb finalitats exclusivament acadèmiques (per exemple, gravació de classes, cessió de material...). També oferim una sèrie de recursos i productes de suport que estan a disposició de l'alumnat. Per tal de poder fer-ne ús s'ha d'emplenar i lliurar la sol·licitud de préstec de productes de suport.

5. Informe de l'alumnat

S'elaborarà un informe individualitzat que l'alumnat haurà de confirmar. Per fer-ho, enviarem un còpia de l’informe per correu electrònic. Aquest informe no serà enviat al professorat fins que la persona no hagi enviat una resposta, també per correu electrònic, confirmant que està d’acord amb els ajustos proposats.

Aquest document es remetrà al professorat perquè pugui realitzar les adaptacions adequades a les necessitats específiques de la persona. En alguns casos es pot considerar més oportú realitzar reunions amb el professorat (individuals o amb l'equip docent) o informar per telèfon sobre els ajustos proposats.

6. Seguiment

Durant el curs s'acordaran diferents reunions per fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge i per valorar la pertinença i adequació de les adaptacions proposades. En aquestes reunions es podrà informar de qualsevol situació que no fos plantejada inicialment.