Escoltar

Procediment per a les adaptacions

1. Contacte amb l'Oficina
És habitual que els alumnes amb discapacitat coneguin el servei des que realitzen les proves d'accés a la UIB (selectivitat i persones més grans de 25 anys), però no sempre és així. En qualsevol cas, una persona amb necessitats especials pot realitzar el primer contacte amb l'Oficina quan trobi sense tenir en compte el moment dels estudis en què es troba.
És important preparar la documentació que acrediti la situació específica de la persona amb necessitats especials (informes mèdics, psicològics, certificat del grau de discapacitat...).

2. Primer contacte
En el moment de la primera entrevista s'ha d'emplenar una fitxa amb les dades personals. Al mateix temps caldrà adjuntar tota la documentació que es pugui aportar per tal de conèixer millor la situació.
L'estudiant haurà de presentar signat el document de sol·licitud de suport.

3. Avaluació de necessitats
Amb la informació recollida s'analitzaran la demanda i les necessitats de la persona en funció del context en què es desenvoluparà la seva activitat acadèmica.

4. Adaptacions curriculars
L'Oficina, amb la col·laboració dels diferents implicats (alumnat, professorat, etc.), determinarà les adaptacions que s'han dedur a terme. Poden requerir canvis organitzatius, ús de recursos o modificacions en la metodologia de les classes o de l'avaluació.
L'alumnat ha de comunicar, a l'inici de cada semestre, les assignatures a les que sol·licita adaptació enviant per correu electrònic el document de sol·licitud de comunicació d'adaptacions al professorat. Algunes adaptacions requereixen que el professorat signi una autorització i l'alumnat un document de compromís d'ús personal amb finalitats exclusivament acadèmiques (per exemple, gravació de classes, cessió de material...) Oferim una sèrie de recursos i productes de suport que estan a disposició de l'alumnat. Per tal de poder fer-ne ús s'ha d'emplenar i lliurar la sol·licitud de préstec de productes de suport.

5. Informe de l'alumne
En els casos que es consideri rellevant es remetrà al professorat un informe individualitzat, sempre amb l'autorització de l'alumne. Aquest document contindrà la informació necessària per a què el professorat pugui realitzar les adaptacions adequades a les necessitats especials de l'alumne. En altres casos es pot considerar més oportú realitzar reunions amb el professorat (individuals o amb l'equip docent) o informar per telèfon.

6. Seguiment
Durant el curs s'acordaran diferents reunions per fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge i per valorar la pertinença i adequació de les adaptacions proposades. En aquestes reunions es podrà informar de qualsevol situació que no fos plantejada inicialment.