Drets i responsabilitats


L'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials es compromet a :

 • Assessorar-te durant el procés de matrícula i elaborar l'informe previ de matrícula i recomanació de crèdits.
 • Informar-te dels serveis i recursos dels quals disposes (matrícula, instal·lacions esportives, biblioteca...).
 • Proporcionar-te un pla personalitzat de resposta a les teves necessitats.
 • Cercar els productes de suport (ajudes tècniques) i les adaptacions més adients per al teu cas.
 • Realitzar una adequació dels espais d'estudi i de treball (aules, biblioteca, aules d'informàtica...).
 • Assessorar el professorat sobre les adaptacions necessàries per tal de garantir una resposta educativa adequada.
 • Proporcionar suport per a l'adaptació dels exàmens.
 • Oferir-te orientació i assessorament durant els estudis.
 • Aplicar la llei de protecció de dades, segons la qual no podem fer ús de les teves dades personals sense la teva autorització (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).


Per part teva, el compromís és :

 • Informar l'Oficina, de forma voluntària, de les necessitats educatives especials que consideris oportunes.
 • Aportar la documentació requerida per l'Oficina.
 • Exposar per escrit les demandes dels ajuts o serveis que es requereixen.
 • Fer amb quinze dies d'antelació qualsevol demanda relacionada amb les proves d'avaluació.
 • Ajudar l'Oficina en l'avaluació de les adaptacions i ajudes proposades i informar en cas que no siguin satisfactòries.