Normativa

Específica de la UIB

Els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 22 de maig de 2010) a l'article 134. Consideracions generals "Capítol IV dels membres de la comunitat universitària amb discapacitat i necessitats específiques de suport educatiu" estableix :

 1. La Universitat ha de garantir la igualtat d'oportunitats per a qualsevol persona de la comunitat universitària amb necessitats específiques de suport i ha d'establir mesures d'acció positiva que assegurin la participació d'aquestes persones en l'àmbit universitari. Per fer efectiva aquesta participació, la comunitat universitària ha de disposar dels mitjans, suports i recursos necessaris, així com de la normativa específica que compensi els desavantatges objectius causats per la discapacitat.
 2. A les proves d'accès que estableixi la Universitat, els aspirants amb discapacitat tenen dret a les adaptacions pertinents.
 3. Quan per les necessitats especials dels estudiants es requereixin adaptacions metodològiques , aquestes seran promogudes mitjançant la col·laboració dels docents dels distints departaments. Les proves d'avaluació, especialment, s'han d'adaptar, pel que fa a termini i forma, a les necessitats específiques dels estudiants amb discapacitat.
 4. La Universitat ha de promoure activitats de formació relacionades amb la temàtica de la discapacitat per al personal docent i investigador i d'administració i serveis.
 5. La UIB intentarà que tot el campus universitari, inclòs l'espai virtual, i els seus serveis siguin accessibles seguint els principis del disseny per a tothom.

 

Estatut de l'Estudiant Universitari

El Real Decreto 1791/2010, de 30 de desembre pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari considera l'alumnat amb discapacitat i exposa dos articles concrets:

 

Artículo 22. Tutorías para estudiantes con discapacidad.

1. Los programas de tutoría y las actividades de tutoría deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los departamentos o centros, bajo la coordinación y supervisión de la unidad competente en cada Universidad, a las adaptaciones metodológicas precisas y, en su caso, al establecimiento de tutorías específicas en función de sus necesidades. Las tutorías se realizarán en lugares accesibles para personas con discapacidad.

2. Se promoverá el establecimiento de programas de tutoría permanente para que el estudiante con discapacidad pueda disponer de un profesor tutor a lo largo de sus estudios.

Artículo 26. Estudiantes con discapacidad.

Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los centros y los departamentos a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas.

  

LOU

Llei Orgànica d'Universitats 4/2007 (BOE núm. 89, de 13 d'abril de 2007)

Disposició addicional vint-i-quatrena. De la inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats.

 1. Les universitats han de garantir la igualtat d'oportunitats dels estudiants i altres membres de la comunitat universitària amb discapacitat, proscriure qualsevol forma de discriminació i establir mesures d'acció positiva tendents a assegurar la seva participació plena i efectiva en l'àmbit universitari.
 2. Els estudiants i els altres membres amb discapacitat de la comunitat universitària no poden ser discriminats per raó de la seva discapacitat ni directament ni indirectament en l'accés, l'ingrés, la permanència i l'exercici dels títols acadèmics i d'una altra classe que tinguin reconeguts.
 3. Les universitats han de promoure accions per afavorir que tots els membres de la comunitat universitària que tinguin necessitats especials o particulars associades a la discapacitat disposin dels mitjans, els suports i els recursos que assegurin la igualtat real i efectiva d'oportunitats en relació amb els altres components de la comunitat universitària.
 4. Els edificis, instal·lacions i dependències de les universitats, inclosos també els espais virtuals, així com els serveis, procediments i el subministrament d'informació, han de ser accessibles a totes les persones, de manera que no s'impedeixi a cap membre de la comunitat universitària, per raó de discapacitat, l'exercici del seu dret a ingressar, desplaçar- se, romandre, comunicar-se, obtenir informació o altres d'anàloga significació en condicions reals i efectives d'igualtat.
  Els entorns universitaris han de ser accessibles d'acord amb les condicions i en els terminis establerts a la Llei 51/2003 , de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i en les seves disposicions de desplegament.
 5. Tots els plans d'estudis proposats per les universitats han de tenir en compte que la formació en qualsevol activitat professional s'ha de fer des del respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tothom.
 6. D'acord amb el que estableixen l'article 30 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, i les seves normes de desplegament, els estudiants amb discapacitat, considerant-se com a tals els compresos a l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, tenen dret a l'exempció total de taxes i preus públics en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari.»

 

Normativa de referència

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears (BOIB núm. 96, de 5 d'agost).

Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau.

Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. (Versió en castellà)

Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI). (BOE núm. 103 - 30 de abril de 1982)

Llei 51/2003 (LIONDAU), de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. (Versió en castellà)

LLEI 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. (BOE núm. 299 - 15 de desembre de 2006) (Versió en castellà)

ORDRE PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat. BOE núm. 140, de 13 de juny de 2006 (Versió en castellà)

Decret 110/2010, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. (BOIB núm. 157 - 29 d'octubre de 2010)

Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència. (BOIB núm. 029 - 1 de març de 2014)

Llei 5/1999, de 31 de març, de cans guia. (BOCAIB núm. 45 - 10 d'abril de 1999)

 

Normativa europea

Recomendación Rec (2006) 5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el Plan de Acción del Consejo de Europa para la promoción de derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Europa 2006-2015.