Reserva de places per a persones amb discapacitat als estudis de màster i doctorat

El Consell de Govern aprova l'ACORD NORMATIU per qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

La Universitat estableix que per als estudis de segon cicle (màsters universitaris) i per als estudis de tercer cicle (estudis de doctorat), reservarà almenys un 5 per cent de les places que ofereixi per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin necessitat recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.

Per poder sol·licitar places d’estudis de segon i tercer cicle reservades a estudiants amb discapacitat, aquests estudiants han de presentar resolució o certificat de reconeixement de grau de discapacitat expedit pel Centre Base de la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears o de l’òrgan competent.

 

ACORD NORMATIU del dia 7 de novembre de 2016 pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

 

Data de publicació: Fri Nov 18 12:41:00 CET 2016