Suport PBAU

Informació en procés de revisió


Protocol d'adaptació de les proves d'accés a la UIB

Protocol d'atenció a l'alumnat amb necessitat de suport a les provés d'accés a la universitat (arxiu pdf, 149 KB)

Aquest document està adreçat als Departaments d'Orientació dels Instituts d'Educació Secundària i dels Centres Educatius de les IllesBalears. Té com a objectius bàsics els següents:

  • Donar a conèixer el procediment a seguir per sol·licitar suport per a l'alumnat que requereix una atenció específica durant les proves d'accés a la universitat.
  • Possibilitar que els departaments d'Orientació puguin informar adequadament a l'alumnat, i si escau a les seves famílies, sobre les accions d'adaptació que es duen a terme a les proves d'accés i sobre l'existència dels recursos disponibles a la UIB quan iniciïn els seus estudis.

 

Formularis

Sol·licitud de suport per a les proves d'accés a la universitat (arxiu Word,51 kB)

Informe psicopedagògic per a l'accés a la universitat (arxiu Word, 53 kB)

 

Normativa

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 31 d’agost de 2009 de desplegament de determinats aspectes del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

Article 6

Persones amb discapacitat o necessitats especials

De conformitat amb els articles 19, 32 i 44 del Reial decret 1892/2008, la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés de la Universitat de les Illes Balears ha d’establir les mesures oportunes perquè les persones amb discapacitat o necessitats especials puguin realitzar els exercicis de la prova d’accés en les condicions adequades a la seva situació, amb la col·laboració de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears. En casos excepcionals, aquestes mesures especials poden incloure l’exempció de realitzar algun dels exercicis de la prova.

La determinació de les mesures especials s’ha de fer d’acord amb els informes corresponents del servei d’orientació del centre on estudien segon curs de batxillerat, del Centre Base de la Direcció General d’Atenció a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració de les Illes Balears o de l’òrgan competent d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre. Aquests informes s’han de presentar juntament amb la sol·licitud de preinscripció a la prova, adreçats a la Comissió Organitzadora.

Així mateix, la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés de la Universitat de les Illes Balears ha d’establir les mesures necessàries per atendre les situacions d’incapacitat sobrevinguda de les persones inscrites a la prova d’accés, les quals han de notificar el seu cas, al més aviat possible, al Secretariat Tècnic d’Accés de la Universitat.